Gizlilik Politikası

OPTİMED KVKK – 20.01.2020

Kişisel Verilerin Korunması

Optimed Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Optimed”) ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “ Optimed Sağlık Hizmetleri” olarak anılacaktır.) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

 • Özel Optimed Hastanesi – Çerkezköy
 • Özel Optimed Cerrahi Tıp Merkezi – Çorlu
 • Özel Optimed İnternational Hastanesi – Çorlu

Hastalarımız tarafından paylaşılan her türlü kişisel veriyi hasta mahremiyetine yüksek
düzeyde özen göstererek ve kişisel verilere ilişkin uygun güvenlik düzeyini temin etmeye
yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacak şekilde muhafaza etmekteyiz.

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme, kişisel veri koruma ve işleme
rehberimizi ve hastanemiz tarafından bildirilen hizmetler sırasında kişisel verilerinizi nasıl
toplandığımız, aktardığımız, kullandığımız ve koruduğumuzu açıklamaktadır.

1). Hastane tarafından toplanan kişisel veriler
Hastalarımızdan, sağladığımız sağlık hizmetleri çerçevesinde çeşitli bilgiler toplamaktayız.
Söz konusu bilgiler, her şartta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) yer alan veri işleme ilke ve şartlarına uygun olarak toplanmaktadır.

Hastalarımızdan 2. Bölüm’de açıklanan amaçlar kapsamında topladığımız bilgiler arasında
aşağıdaki maddeler yer alabilir:
• Ad Soyad
• T.C. Kimlik Bilgileri, Pasaport Numaranız
• Doğum Yeri
• Doğum Tarihi
• Cinsiyet
• Açık Adres
• Telefon Numarası
• E-Posta Adresi
• Hastane tarafından sizin için oluşturulan “hasta protokol numarası”
• Ödeme ve Faturalama Bilgileri / Finansal Veriler
• Özel Sağlık Sigortası veya Sosyal Güvenlik Kurumu Verileri
• Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finanse edilen hizmetler kapsamında biyometrik
veriler
• Laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, check-up bilgileriniz,
reçete bilgileriniz dahil olmak ve tüm sağlık verileriniz
• Bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde ses kaydınız
• Hastanelerimizi ziyaretiniz sırasında kapalı devre kamera sistemi görüntü kaydınız,
• optimed.com.tr web sitemizde yer alan online hizmetlerden faydalandığınızda
paylaştığınız sağlık verileriniz ve kimlik bilgileriniz
• E-posta, çağrı merkezi veya diğer sair kanallar ile bize ulaştığınızda paylaştığınız
diğer verileriniz.

2). Kişisel verilerinizin işlenme amaçları;
Bizden almakta olduğunuz hizmetler kapsamında topladığımız kişisel veriler, aşağıdakilerin
de arasında yer aldığı çeşitli amaçlar dahilinde işlenmektedir:

 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı
  Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel
  Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması
  Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine
  getirme
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım
  hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi
 • Randevu aldığınız takdirde randevunuza ilişkin size bilgi sağlama
 • Hastanenin iç işleyişini planlanma ve yönetme
 • Hizmetlerimizi geliştirmek amacıyla analiz yapma
 • Faturalandırma yapılabilmesi
 • Kimlik Doğrulama
 • Anlaşmalı Kurumlarla İlişkinizin Doğrulanması

 • Uygulanan mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının
  taleplerine yanıt verme
 • Hizmetlerimize ilişkin soru veya şikayetlerinize yanıt verme
 • Sunduğumuz hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz
  etme
 • Hastanenin iç politika ve prensiplerine uyum sağlama
 • Sağlık hizmetleri almanızı takiben hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve hasta
  memnuniyetinin artırılması çalışmaları için
 • Hizmetlerimize ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla ONLİNE – OFFLİNE ve MOBİL
  üzerinden olmak koşulu ile sizinle iletişime geçilmesi
 • İlaç veya tıbbi cihaz temini

Bununla birlikte, kişisel verileriniz yukarıda sayılan faaliyetler ve ilgili mevzuatın gerektirdiği
haller haricinde hiçbir şekilde ticari bir amaçla kullanılmayacaktır.

3). Kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi ve kuruluşlar
KVKK ve ilgili sağlık mevzuatı uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli
her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, kişisel verilerinizi yukarıda Bölüm
2’de yer alan amaçlar doğrultusunda; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve
Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin
verdiği kurum veya kuruluşlar; özel sigorta şirketleri; doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı
hissedarlarımız, bağlı ortaklıklarımız ve/veya iştiraklerimiz; grup şirketlerimiz; denetçiler;
danışmanlar; iş ortakları; faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmeli olarak hizmet aldığımız,
işbirliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişilere aktarabiliriz.

4). Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Optimed’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Optimed’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
 • 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
 • Özel Hastaneler Yönetmeliği,
 • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,
 • Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

5). Kişisel verilerinize ilişkin haklarınız
Kişisel verilerinizin hastane tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlendiği ölçüde KVKK’nın 11.maddesi gereği, aşağıda yer alan “KVKK Erişim/ Bilgi Talep Formu”nu doldurup hizmet almış olduğunuz hastane adresine elden teslim ederek veya noter kanalıyla göndererek kişisel verilerinizin;
Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme
 • Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme
 • Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Grup’un söz
  konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

Hastane, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz
olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, hastane
tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 1. Veri Güvenliği

Optimed, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

 1. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

 • M.K.P. Mah. Atatürk Cad. No: 118 Çerkezköy / Tekirdağ, Türkiye adresine kargo ile ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile “Kurumsal İletişim” departmanı dikkatine Zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak gönderebilirsiniz,
 • Noter kanalıyla gönderebilir,
 • info@optimedhastanesi.com mail adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla ve/veya
0282 726 0 555