Hasta Hakları

Hasta Hakları

Hizmetten genel olarak faydalanma:

Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı vardır. Ayrıca ırk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır.

Bilgilendirme ve bilgi isteme:

Her türlü sağlık hizmetinin ve imkanının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı isteme hakkı vardır.

Bilgilerin gizli tutulması ve yasaklanması:

Sağlık hizmetinin verilmesi sebebi ile edinilen bilgiler kanun ile müsaade edilen haller dışında hiçbir şekilde açıklanamaz. İlgili mevzuat hükümleri ve/veya yetkili mercilerce alınacak tedbirlerin gerektirdiği haller dışında kişi sağlık durumu hakkında kendisinin, yakınlarının ya da hiç kimsenin bilgilendirilmemesini talep edebilir. Hasta bilgi verilmemesi talebini istediği zaman değiştirebilir ve bilgi verilmesini talep edebilir.

Hizmet alırken veya hizmet aldıktan sonra; hasta kendisi , vekili veya kanuni temsilcisi vasıtasıyla tıbbi dokümanları inceleyebilir, talebi doğrultusunda bir suretini alabilir.

Sağlık kuruluşunu, personelini, seçme ve değiştirme:

Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek, vermekte olan hekimlerin  ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye seçme ve değiştirmeye hakkı vardır.

Öncelik sırasının belirlenmesini isteme:

Sağlık kuruluşunun hizmet verme imkanlarının yetersiz veya sınırlı olması sebebiyle, sağlık hizmeti talebi zamanında karşılanamayan hallerde, hastanın öncelik hakkının tıbbi kriterlere dayalı ve objektif olarak belirlenmesini isteme hakkı vardır. Öncelik sırasının belirlenmesinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 

Tıbbi özen gösterilmesi:

Personel, hastanın durumunun gerektirdiği tıbbi özeni gösterir. Hastanın hayatını kurtarmak veya sağlığını korumak mümkün olmadığı takdirde dahi ıstırabını azaltmaya veya dindirmeye çalışmak zorundadır. 

Reddetme, durdurma ve rıza:

Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.

Tıbbi gereklere uygun teşhis, tedavi, bakım ve tıbbi gereklilikler dışında müdahale yasağı:

Hasta modern tıbbi bilgi ve teknolojinin gereklerine uygun olarak, teşhisinin konulmasına, tedavisinin yapılmasına ve bakımını isteme hakkına sahiptir. Teşhis, tedavi veya korunma maksadı olmaksızın, ölüme veya hayati tehlikeye yol açabilecek, vücut bütünlüğünü ihlal edebilecek veya akli, bedeni mukavemeti azaltabilecek hiçbir şey yapılamaz ve talep edilemez.

Ötenazi Yasağı:

Ötenazi yasaktır. Tıbbi gereklerden bahisle veya her ne suretle olursa olsun hayat hakkından vazgeçilemez. Hastanın hayatını kurtarmak veya bir başkasının talebi olsa dahi kimsenin hayatına son verilemez.

Mahremiyet:

Hastanın mahremiyetine saygı gösterilmesi esastır. Hasta mahremiyetinin korunmasını açıkça talep edebilir, her türlü tıbbi müdahale hastanın mahremiyetine saygı gösterilmek sureti ile icra edilir. 

Güvenlik:

Hasta ve hasta yakınlarının sağlık kurum ve kuruluşlarında güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu isteme hakları vardır. Hasta güvenliğini tehdit edebilecek unsurların önceden tespit edilerek hizmetlerin ve süreçlerin bu amaca yönelik olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

Ziyaret ve refakatçi bulundurma:

Sağlık tesislerince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye, mevzuatın ve sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır.

İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık görme ve rahatlık:

Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

Dini vecibelerini yerine getirebilme:

Sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.

Müracaat, şikayet, dava hakkı ve görüş öneri:

Hasta ve hasta yakınlarının; haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır, ayrıca şikayetlerinin zamanında ve adil şekilde alınması, incelenmesi ve çözülmesi sağlanmalıdır.

Öneri, Teşekkür ve şikayetleriniz için:  hastahaklari.saglik.gov.tr 

0282 726 0 555