Radyoloji

Hastanemizdeki tüm görüntüleme hizmetleri yüksek teknolojiye sahip cihazlarla hızlı, güvenilir bir şekilde ve doktor kontrolünde gerçekleştirilmektedir. Bölümümüzdeki tüm radyolojik tetkikler titizlikle yapılır.

Görüntüler dijital ortamda dünyanın her yerinden değerlendirilebilmekte ve tetkikler dijital ortamda saklanabilmektedir.

Radyologlar genel radyoloji, bilgisayarlı tomografi, mamografi, panoramik röntgen, dijital floroskopi, manyetik rezonans görüntüleme, ultrasonografi, renkli doppler ultrasonografi, anjiografi gibi sadece diagnostik işlemleri değil ayrıca terapötik girişimsel işlemleri de yapabilecek bilgi ve deneyime sahiptir. Haftanın 7 günü, 24 saat hasta ve doktorlara hizmet veren departmanda raporlar hemen hazırlanarak tanı ve tedavi süreci hızlandırılmaktadır.

Hastanemizde yapılan işlemler: 

 • 1,5 Tesla Kapalı Emar (MR)
 • Röntgen
 • Kemik Dansitometrisi
 • Mamografi
 • MRI (Manyetik Rezosans Görüntüleme)
 • Renkli Doppler Ultrason
 • Spiral Bilgisayarlı Tomografi
 • Kontraslı Tetkikler
 • Konvansiyonel Röntgen
 • Ultrasonografi
 • Panoramik Sefalometrik
 • Taş Kırma (ESWL)

Cihazlarımız:

Siemens Magnetom Essenza Kapalı Emar ( MR)

Siemens Samatom go.NOW Tomografi

Radyoloji bölümümüzde aşağıdaki olanaklar sağlanmaktadır:

 • Daha hızlı çekimler, daha yüksek çözünürlük ve 3 boyutlu görüntüleme
 • Yüksek kalitede BT anjiyografi ( Periferik Anjiyo)
 • Geniş vücut alanlarının kısa sürede taranabilmesi
 • Acil servise göğüs ağrısı nedeniyle müracaat eden hastalarında etyolojinin aranması ( Aort Diseksiyonu, Pulmoner Emboli vs erken tanısı)

Karın, pelvik, böbrek, tiroid, toraks, meme, kalça, göz ve kranial ultrasonografi gibi tüm ultrasonografik incelemeler yapılmaktadır. Ayrıca transrektal US, transvajinal US ve intraoperatif US verilen hizmetler arasındadır. Bu tetkiklere ilave olarak ultrason eşliğinde ince iğne aspirasyonu ve biyopsiler, sıvı aspirasyonları, kateter drenaj işlemleri yapılmaktadır.

Vasküler yapılar ve kan akımı renkli Doppler ultrason ile ayrıntılı olarak değerlendirilebilmektedir. Üst ve alt ekstremite artelyal ve venöz sistem renkli doppler ultrason, portal doppler, karotis ve vertebral arter doppler, orbital ve skrotal doppler, jinekolojik ve obstetrik doppler, renal arter doppler ve graft değerlendirmesi yapılan incelemelerdendir. Bu incelemeler, konusunda oldukça deneyimli doktorlar tarafından yapılmaktadır. Koşulsuz hasta memnuniyeti departmanın ana ilkelerinden olup tetkik için başvuran hastalar aynı gün içinde randevu alabilmekte ve randevu bekleme süresi mümkün olduğu kadar kısa tutulmaktadır.

Mide-bağırsak sisteminin tüm çift kontrast ve bifazik incelemeleri, enterokolizis incelemesi yapılabilmektedir. Eksretuar ürografi, sistografi, voiding sistoüretrografi ve retrograd ürografi yapılabilen genitoüriner sistem incelemelerindendir. Tüm histerosalphingografiler bir kadın doğum uzmanı eşliğinde gerçekleştirilmekte olup imajlar radyologlar tarafından yorumlanmaktadır. Floroskopik incelemelerde özellikle minimal radyasyon dozu ile en kaliteli incelemenin gerçekleştirilmesine dikkat edilmektedir.

Meme kanseri kadınlarda en sık rastlanan kanser türüdür. Yaşı 35’in üzerinde olan tüm kadınlar bu konuda duyarlı olmalı ve bilinçlendirilmelidir. Mamografi, meme kanserinin erken teşhisinde kullanılabilecek en önemli görüntüleme yöntemidir. Mamografi ile elde edilen görüntüler yardımıyla, memede elle muayene ile saptanamayacak kadar küçük değişiklikler bile erkenden saptanabilir. Dijital Mamografi cihazı meme kanserini erken teşhis etmede oldukça önemli bir etkendir.

 • Meme taraması
 • Kanser teşhisi
 • Büyük konfor ve hasta rahatlığı
 • Düşük doz radyasyon
 • Hızlı çekim
 • Yüksek kaliteli ve güvenilir görüntü

BT bedenin herhangi bir bölümünün ayrıntılı kesitsel görüntüsünü oluşturabilmekte olup yumuşak doku hastalıklarından kırıklara kadar birçok hastalığın tanısında kullanılabilmektedir. Direkt grafi ve ultrasonografi gibi diğer görüntüleme yöntemlerinin açığa kavuşturamadığı durumlarda sıklıkla kullanılmaktadır. Beyin, vertebra, toraks, abdomen, kemik ve pelvik yapılar gibi vücudun herhangi bir kesiminin spiral ya da sequential taraması yapılabilmektedir. Ayrıca cerrahi gereksinimi azaltmak ve lezyonların doku tanısı için BT eşliğinde biyopsi ve girişimsel işlemler de yapılmaktadır.

Tüm nörolojik incelemeler (beyin, boyun ve vertebral kolon), vasküler anjiografi (periferal, intrakranial, karotis ve aorta), abdomen, toraks ve kardiyak incelemeler, meme MRG, kas-iskelet sistemi incelemeleri, MR kolanjiopankreatikografi (MRCP), fetal MRG ve fonksiyonel MRG incelemeleri yapılabilmektedir. Fonksiyonel MRG teknikleri kan oksijen düzeyine bağımlı görüntüleme (BOLD), diffüzyon ve perfüzyon MRG, MR spektroskopi ve beyin omurilik sıvısı akım analizini kapsamaktadır. Mamografi ve ultrasonun kesin tanı koyamadığı olgularda meme kanserinin tanısına yönelik meme MRG yapılabilmektedir. MRCP incelemeleri bilier ve pankreatik kanalları noninvazif olarak görüntüleyebilmekte olup hızla tanısal amaçlı ERCP incelemelerinin yerini almaktadır. Departmanda her yaştaki hastalar için anestezi kullanımını gerektiren radyolojik incelemeler uzman anestezi doktoru gözetiminde yapılabilmektedir.

Çerkezköy Özel Optimed Hastanesi

Çorlu Optimed International Hastanesi

0282 726 0 555